Στο βιβλίο Γκίνες από σήμερα η Καρδίτσα για τη μεγαλύτερη νουγκατίνα στον...

Στο βιβλίο Γκίνες από σήμερα η Καρδίτσα για τη μεγαλύτερη νουγκατίνα στον κόσμο!

Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò Jack Brockbank (Ê) åëÝã÷åé ôïõò æá÷áñïðëÜóôåò ôïõ íïìïý Êáñäßôóáò ðïõ Ýöôéáîáí ôçí ôåñÜóôéá Íïõãêáôßíá óïêïëÜôáò óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò, ÔåôÜñôç 29 Íïåìâñßïõ 2017.Ôï ðáñáäïóéáêü ãëõêü Ý÷åé ôï ìÝãåèïò 100 ìÝôñùí óõíôñßâïíôáò ôï ðñïçãïýìåíï ñåêüñ ôùí 45 ìÝôñùí ðïõ êáôÝ÷åé ç Éôáëßá. Ç íïõãêáôßíá æõãßæåé äýï ôüíïõò êáé èá ðñïóöåñèïýí 10.000 ìåñßäåò óôïõò åðéóêÝðôåò ôçò ðüëçò. Ï êñéôÞò ôïõ Âéâëßïõ Ãêßíåò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ðüëç ãéá íá êáôáãñÜøåé ôï ñåêüñ åßíáé ï Jack Brockbank. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες βρίσκεται από σήμερα η Καρδίτσα και ο Σύλλογος ζαχαροπλαστών κατασκευάζοντας τη μεγαλύτερη νουγκατίνα σοκολάτα στον κόσμο, μήκους 100,21 μέτρων και βάρους περισσοτέρων από δύο τόνους!

Η όλη διαδικασία είχε κάποιες μικροπεριπέτειες αλλά τελικά όλα πήγαν καλά και ο ιδιαίτερα απαιτητικός και με σημασία στη λεπτομέρεια Jack Brockbank ανακοίνωσε σε πανηγυρική τελετή, σκορπώντας ενθουσιασμό ότι το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία και μπήκε στη λίστα των παγκοσμίων ρεκόρ με το μήκος της νουγκατίνας να καταγράφεται στα 100 μέτρα και 21 εκατοστά.

KarditsaLiveNet.gr

Σχόλια

σχόλια