Από τα Φάρσαλα το μικρό αγοράκι της τραγωδίας στην Κόρινθο

Από τα Φάρσαλα το μικρό αγοράκι της τραγωδίας στην Κόρινθο

6-11-2011-ÁÑ×ÁÉÁ ÊÏÑÉÍÈÏÓ- óõãêÝíôñùóç óõìðáñÜóôáóçò áðü ôïõò ðïëßôåò ôçò ÐåëïðïííÞóïõ êáé ôçò Êïñéíèßáò óôï «×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» ìå áßôçìá íá ðáñáìåßíåé «áíïéêôÞ» ç áãêáëéÜ ôïõ ×áìüãåëï óôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï. Óôïí óõãêåêñéìÝíï îåíþíá óÞìåñá äéáìÝíïõí óõíïëéêÜ 44 ðáéäéÜ, çëéêßáò áðü 4,5 Ýùò 26 åôþí êáé áðáó÷ïëïýíôáé 29 åñãáæüìåíïé. ¼ìùò, ç óïõçäéêÞ ÌÊÏ «Êéâùôüò ôùí ðáéäéþí» (Childrenʼs Ark International), ìçôñéêÞ ôçò «Êéâùôïý ôùí Ðáéäéþí» ìå Ýäñá ôçí Êüñéíèï, ç ïðïßá ðáñá÷þñçóå ôï 2002 ãéá áüñéóôï ÷ñüíï ôéò åãêáôáóôÜóåéò óôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï, êïéíïðïßçóå óôéò 29/09/2011 áãùãÞ Ýîùóçò, ôçí ïðïßá åß÷å êáôáèÝóåé 16/12/2010. Ç áãùãÞ áõôÞ óõæçôåßôáé óôï ÐïëõìåëÝò Ðñùôïäéêåßï Êïñßíèïõ óôéò 9/11/2011.(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Θρήνο στον οικισμό Ρομά των Φαρσάλων σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 2,5 ετών Νίκου που φιλοξενούνταν στη δομή του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο και χθες έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε υπόγειο χώρο συγκέντρωσης λυμάτων.

Η οικογένεια του Νίκου, μαζί με συγγενείς από τον οικισμό, διαμαρτυρήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων για την απόφαση απομάκρυνσης του μικρού αγοριού από το οικογενειακό περιβάλλον, η οποία είχε ληφθεί πριν από μερικούς μήνες.

Να σημειωθεί πως δύο ακόμη παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας βρίσκονται υπό την προστασία του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Μετά την χθεσινή τραγωδία αρχικά συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, η υπεύθυνη των εγκαταστάσεων, δύο γυναίκες – συνοδοί ανηλίκων και δύο άνδρες που πραγματοποιούσαν εργασίες στον υπόγειο χώρο λυμάτων.

πηγή: larissaNet.gr

Σχόλια

σχόλια