Αλλαγή ημέρας της λαϊκής αγοράς στην Καλαμπάκα

Αλλαγή ημέρας της λαϊκής αγοράς στην Καλαμπάκα

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí áãïñáóôéêÞ êßíçóç óôçí êåíôñéêÞ áãïñÜ ôçò ÁèÞíáò ôçí ÂáñâÜêåéï,åí üøåé ôïõ ÐÜó÷á,Ì.Ôñßôç 19 Áðñéëßïõ 2011 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Καλαμπάκας ενημερώνει ότι η Λαϊκή Αγορά, αντί της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016.
Η μεταφορά θα γίνει, γιατί από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, θα βρίσκεται στην πόλη της Καλαμπάκας, η Θαυματουργός Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία αποτελεί μεγάλη ευλογία για την περιοχή μας και το σπουδαιότερο Θεομητορικό κειμήλιο που υπάρχει επί της γης.

Δήμος Καλαμπάκας

Σχόλια

σχόλια