588 σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές – Θέσεις και στα Τρίκαλα

588 σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές – Θέσεις και στα Τρίκαλα

Óôéò öõëáêÝò ÔñéêÜëùí ìåôÝâç ëßãï ìåôÜ ôéò 15.00 ôïõ ÓáââÜôïõ 23 áñôßïõ 2013, ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò Áíôþíçò Ñïõðáêéþôçò. Ìáæß ôïõ âñÝèçêáí ï õöõðïõñãüò Êþóôáò Êáñáãêïýíçò êáé ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Ìáñßíïò ÓêáíäÜìçò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Θέσεις κατανέμονται και στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης στη Λάρισα.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί εδώ.

in.gr

Σχόλια

σχόλια